INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU


Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy Gajda-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560865, posiadająca NIP: 5681617967, REGON: 361505810. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Dariusz Deptuła. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerem telefonu: +48 236919917 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: d.deptula@szpital.pultusk.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem w zakresie świadczonych na rzecz administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych administratora, zapewniające obsługę techniczną, organizacyjną i serwisową Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, w tym obsługę systemów łączności oraz systemów teleinformatycznych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu oraz otrzymania świadczenia usług opieki zdrowotnej.